REGULAMIN SZKOLENIA “MECHANIK ROWEROWY”

 

1. ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA

 

 1. Organizatorem szkolenia jest Lovebike LTD, Suite A, 1 New Road, Grays, England, RM17 6NG, United Kingdom

 2. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby,  które dokonały zapisu mailem potwierdzonego mailem zwrotnym organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia na szkolenie osób wybranych spośród zgłaszających chęć uczestnictwa.

 4. Szkolenia organizowane są w zakresie i  w terminach szczegółowo opisanych na stronie internetowej mechanikrowerowy.pl.

 5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach może być przez Organizatora ograniczana. O ilości osób w każdym ze szkoleń będzie decydował Organizator.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia jeżeli na dany termin zgłosi się mniej niż 2 osoby.2. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez napisanie maila na adres info@mechanikrowerowy.pl i podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz wybranej tematyki i terminu szkolenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.

   

  2. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wpłata zadatku w wysokości 1000zł (za Główny Kurs Zawodowy) oraz 200 zł (za Pozostałe Kursy) na konto Organizatora we wskazanym mailowo terminie. Niewpłacenie zadatku w terminie będzie traktowane jak rezygnacja z udziału w szkoleniu.

 2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: info@mechanikrowerowy.pl lub telefonicznie pod numerem +48601751660. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne jest dodatkowe pisemne potwierdzenie rezygnacji. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu zadatek nie podlega zwrotowi.

 3. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.

 4. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.

 5. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia  przelewem na konto Organizatora. Numer konta zostanie przesłany drogą mailową Uczestnikom przyjętym na szkolenie

 6. Po otrzymaniu opłaty, Uczestnikowi szkolenia zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie przekazana uczestnikowi na szkoleniu.

 7. Przyjęcie na szkolenie i uiszczenie opłaty za nie daje Uczestnikowi prawo do:

a.  Udziału w szkoleniu

b.  Otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć

c.  W przypadku zdania egzaminu końcowego - do otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia

 1. Opłata za szkolenie podana jest w złotych polskich.

 2. Nie dokonanie opłat za szkolenie w wymaganych terminach stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Organizatora do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia.

 3. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.

 4. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia i brania w nich aktywnego udziału.

 5. Uczestnik zobowiązany jest do obecności na wszystkich przewidzianych przez Organizatora zajęciach. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części szkolenia może być podstawą do skreślenia z listy uczestników szkolenia i odmowy wystawienia dyplomu/certyfikatu.

 

REKLAMACJE

 

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia w formie pisemnej. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Reklamacje będą składane na adres Organizatora.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Organizator szkolenia nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych certyfikatach w przypadku podania przez uczestnika szkolenia w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z  postanowieniami Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników szkolenia.